Strona g?ówna Zamówienia

Sprzeda? hurtowa ?ód? - Zgiwrz

Sprzeda? i realizacja zlece?

Zlecenia produkcji okre?lonych guzików realizujemy przede wszystkim dla producentów ró?nego rodzaju odzie?y, dystrybutorów oraz hurtowni dodatków krawieckich i pasmanterii. Prowadzimy równie? sprzeda? gotowych wyrobów w?asnych a tak?e importowanych z Turcji, W?och i Chin. Zamówienia mo?na sk?ada? telefonicznie lub za po?rednictwem poczty elektronicznej. Polecamy te? wizyt? osobist? w siedzibie firmy w Zgierzu (k/?odzi) przy ul. Lipowej 1. Korzystaj?c z wieloletniego do?wiadczenia zapewniamy pomoc i fachowe doradztwo na ka?dym etapie projektu b?d? zamówienia!

» Zapraszamy do wspó?pracy! Tel. 608 062 701 «

Grawerowanie laserowe

Poliestrowe guziki laseroweDzi?ki nowoczesnej technologii i maszynom wyposa?onym w lasery trzeciej generacji, oferujemy mo?liwo?? grawerowania lub zdobienia guzików wed?ug praktycznie ka?dego projektu.

Czytaj wi?cej...

Kolory i kszta?ty

Guziki ?ód? - ró?ne koloryW zale?no?ci od zapotrzebowa? Klienta, zapewniamy swobod? i dowolno?? w wyborze kszta?tu, wielko?ci oraz koloru produkowanych na zamówienie guzików poliestrowych.

Czytaj wi?cej...

Zamówienia i sprzeda?

Sprzeda? guzików poliestrowych - HurtowniaSwoj? ofert? kierujemy do producentów odzie?y oraz hurtowni dodatków krawieckich i pasmanterii. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub osobi?cie w siedzibie firmy w Zgierzu k/?odzi.

Czytaj wi?cej...