Strona g?ówna O firmie

O naszej firmie

Orbi-Laser, jako spó?k? cywiln?, za?o?yli?my w maju 2003 roku. Od samego pocz?tku g?ówn? specjalno?ci? naszej dzia?alno?ci jest wytwarzanie i sprzeda? hurtowa ró?nego rodzaju zapi?? i ozdób odzie?owych oraz galanteryjnych. S? to przede wszystkim guziki, klamry i ko?ki - do p?aszczy, kurtek, ko?uchów, garniturów, koszul, bluzek a tak?e innych ubra? zarówno damskich, m?skich jak i dzieci?cych. Od roku 2010 ofert? produktów w?asnych poszerzyli?my o poliestrowe i metalowe guziki bezpo?rednio importowane z Chin, Turcji oraz W?och.

Posiadamy du?e do?wiadczenie oraz wiedz? w tematyce szeroko poj?tej bran?y odzie?owej. Nasz park maszynowy sk?ada si? z najnowocze?niejszych tokarek numerycznych i innych urz?dze? renomowanych firm w?oskich.
Do produkcji wykorzystujemy surowce wy??cznie wysokiej jako?ci (poliestry i poliamidy) gwarantuj?ce bardzo du?? odporno?? i wytrzyma?o?? naszych guzików na dzia?anie czynników chemicznych (np. podczas prania i czyszczenia) a tak?e mechanicznych takich jak uderzenia, tarcie itp.

Swoj? ofert? kierujemy do producentów ubra? i galanterii, a tak?e do hurtowni z dodatkami krawieckimi i pasmanteri?. Naszym odbiorcom zapewniamy mo?liwo?? zlecania produkcji guzików i ozdób wed?ug ??danego kszta?tu, koloru czy fasonu.
Cieszymy si? du?ym zaufaniem wielu partnerów i jeste?my otwarci na wszelkie nowe kontakty, prowadz?ce do nawi?zania kolejnej owocnej wspó?pracy.

 

Grawerowanie laserowe

Poliestrowe guziki laseroweDzi?ki nowoczesnej technologii i maszynom wyposa?onym w lasery trzeciej generacji, oferujemy mo?liwo?? grawerowania lub zdobienia guzików wed?ug praktycznie ka?dego projektu.

Czytaj wi?cej...

Kolory i kszta?ty

Guziki ?ód? - ró?ne koloryW zale?no?ci od zapotrzebowa? Klienta, zapewniamy swobod? i dowolno?? w wyborze kszta?tu, wielko?ci oraz koloru produkowanych na zamówienie guzików poliestrowych.

Czytaj wi?cej...

Zamówienia i sprzeda?

Sprzeda? guzików poliestrowych - HurtowniaSwoj? ofert? kierujemy do producentów odzie?y oraz hurtowni dodatków krawieckich i pasmanterii. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub osobi?cie w siedzibie firmy w Zgierzu k/?odzi.

Czytaj wi?cej...

» Zapraszamy do wspó?pracy! Tel. 608 062 701 «